קטו. מצוות מעשה העולה

ויקרא א:

  ג אִם-עֹלָה קָרְבָּנוֹ מִן-הַבָּקָר זָכָר תָּמִים יַקְרִיבֶנּוּ אֶל-פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד יַקְרִיב אֹתוֹ לִרְצֹנוֹ לִפְנֵי ה'.

ספר המצוות לרמב"ם מצוות עשה סג:

היא שצונו במעשה קרבן העולה, והוא כשיהיה כל קרבן עולה שיהיה קרב יהיה קרבן יחיד או צבור שיהיה על תנאי כך וכך ועל תואר כך, והוא אמרו "אדם כי יקריב מכם אם עולה קרבנו".

ספר החינוך:

לעשות העלה כמשפטה, שנאמר: (ויקרא א ג) "אם עולה קרבנו" וגו' כמו שכתוב בפרשה.

משרשי המצוה, מה שכתבתי (מצוה צה) במצות הבית על ענין הקרבנות סדר ויקחו לי.

מדיני המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה במעשה העולה, שהיתה נעשית כן, שוחטין את הבהמה בעזרה, והשחיטה כשרה אפילו בזרים. ומקבלת הדם ואילך מצות כהנה, וזורק הכהן הדם ומפשיט אותה ומנתחה אברים שלמים, דכתיב לנתחיה, ופרשו זכרונם לברכה (חולין יא ע"א) ולא נתחיה לנתחים. וכשמנתח מסיר גיד הנשה מן הירך ומקטיר כל הנתחים על גבי המזבח. וצמר שבראשי הכבשים ושער שבזקן התישים, והעצמות והגידים והקרנים והטלפים בזמן שהם מחברים מקטירים הכל, שנאמר (שם ט) והקטיר הכהן את הכל. פרשו לא יעלו, שנאמר: (דברים יב, כז) "ועשית עלותיך הבשר והדם".

וסדר הנתוח כיצד היה (עי' תמיד פ"ד) והדחת בני המעים כיצד, ובכמה בני אדם מוליכין את האברים למזבח, שאמרו זכרונם לברכה (יומא כו, ע"ב) כי הכבש בששה, והשור בארבעה ועשרים בעולות צבור, ועולות (יומא שם במשנה) יחיד בפחות. וענין עולת העוף כיצד נעשית, ויתר פרטיה מבארים בזבחים (סד, ע"ב).

נוהגת בזמן הבית בזכרי כהנה. וכהן שעבר ולא עשאה כסדר הזה, ביטל עשה.

לכפר על הרהור הלב

ויקרא רבה (ז, ג):

גופא אמר רבי שמעון בר יוחאי לעולם אין העולה באה אלא על הרהור הלב אמר רב לוי מקרא מלא הוא (יחזקאל כ, לב) "וְהָעֹלָה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אֹמְרִים וגו'". 

מכפר על עשה ולאו הניתק לעשה

ספרא (שם ד, ח):

"ונרצה לו"– מלמד שהמקום מרצה לו. ועל מה המקום רוצה לו? אם תאמר דברים שחייבים עליהם מיתה ביד בית דין, מיתה בידי שמים, כרת בידי שמים, מלקות ארבעים, חטאת ואשמות – הרי עונשן אמור!  ועל מה המקום מרצה (ס"א רוצה) לו? על מצות עשה ועל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה.

מכפר על הלא ידוע

בכור שור (שם):

לפי הפשט, כשאדם אוכל בשוגג חלב מביא חטאת, ואם ספק בידו, מביא אשם תלוי, ופעמים שהוא סבור שהוא אוכל היתר ודאי והוא אוכל חלב, והעולה מכפרת לו על שאינו יודע כלל, [ וכן כתב בדעת זקנים שם]


קישורים:

https://www.hatanakh.com/sites/default/files/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%9F%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20-%20%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%95%20%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%AA%D7%95%20-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%27%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F%20%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9F.pdf

מקורות נוספים:

שתפו ברשתות החברתיות

יש לכם מה להוסיף בנושא? נשמח שתשלחו אלינו

לא נמצאו מאמרים קשורים
דילוג לתוכן