כו. שלא נאמין אלוהות בלתי ה' לבדו

שמות כ:

ג לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים, עַל-פָּנָי. 

ספר המצוות לרמב"ם מצוות לא תעשה א:

היא שהזהירנו מהאמין באל אחר זולתו. והוא אמרו יתעלה "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני". וכבר התבאר בגמרא מכות (דף כג, ע"ב) שלאו זה מכלל תרי"ג מצות, והוא אמרם שם תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני וכו', כמו שבארו במצווה ראשונה ממצות עשה.

הזהיר מעשות את צבא השמים לאלוהים

רמב"ן שמות כ, ג:

והנה הזהיר בדבור השני תחלה שלא נקבל לנו אדון מכל האלהים זולתי ה', ואחר כך אמר שלא נעשה פסל וכל תמונה להשתחוות להם ולא לעבדם בשום עבודה בעולם ולכך לא אמר ולא תשתחוה להם, כי הוא נסמך אל העשייה שמנע אותנו מהשתחוות להם. והנה כלם אזהרות מעבודה זרה, וכלן חייבי מיתה, ואין בפסוק הזה אזהרה לעושה עבודה זרה שלא עבדם, אבל למטה יזהיר מזה "אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם" (שמות כ, כג ), וכן "אלהי מסכה לא תעשה לך" (שמות לד, יז), "לא תעשו לכם אלילים" (ויקרא כו, א):

ספר החינוך :

שלא נאמין אלהים זולתי השם יתברך לבדו, שנאמר: "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני," (שמות כ', ג') ופירושו לא תאמין אלוה אחר זולתי. וכתב הרמב"ן ז"ל (בפירוש התורה כאן, ובהשגותיו לספר המצוות לא תעשה ה'), לא תמצא לעולם שיאמר הכתוב אלהים אחרים רק על האמנת הלב, אבל על העשיה לא יאמר לעולם לא תעשה אלהים אחרים, כי לא תפול בלשון עשיה אחרים. ויפה דקדק זכרונו לברכה, דברי פי חכם חן.
וזאת המצוה היא העיקר הגדול שבתורה שהכל תלוי עליו, כמו שאמרו זכרונם לברכה ספרי ראה יא, כ"ח) כל המודה בעבודה זרה כאילו כופר בכל התורה כולה. ואחד המקבל באלוה לשום דבר זולתי השם יתברך לבדו, או העובד אותו דבר כדרך עבודתו, כלומר כדרך שעובדין אותו המאמינים בו, או אפילו שלא כדרך עבודתו אם יעבדנו בארבע עבודות ידועות, שהן זיבוח וקיטור וניסוך והשתחואה, עבר על לא יהיה לך. וניסוך וזורק דבר אחד הוא, ומתחייבין בזריקה כמו בניסוך.


שורש מצוה זו נגלה וידוע. פרטיה, כגון מה שאמרו שאם קבל באלוה אחד מכל הנבראים, ואפילו מודה שהקדוש ברוך הוא שולט עליו ועל אלוהו, עבר על לא יהיה. ומה הדבר שנקרא דרך עבודתו ושלא כדרך עבודתו. ואם עבדהו דרך ביזוי ועבודתו בכך. מה דינו. וארבע עבודות האסורות בכל האלוהות עד היכן מתפשט איסורן, כענין מה שאמרו זכרונם לברכה (עבודה זרה דף נא ע"א) דשיבר מקל לפניה בכלל זיבוח הוא, וכן מה שאסרו זכרונם לברכה (שבת דף קמט ע"א) לקרות בספרי עובדי עבודה זרה המחוברים בעניני עבודותיה או בדברים אחרים שלה כל שגורמין להאמין בה בשום צד. ואיסור הרהור הלב אחריה. ודין ישראל שעבדה אפילו פעם אחת, מה דינו. ואם קיבלו באלוה וחזר תוך כדי דיבור חייב, שלא נאמר בזה תוך כדי דיבור כדיבור, והוא הדין בענין קידושין. והעובדה מאהבה שחיבב אותה צורה לרוב יפיה או מיראה שלא תריע לו, ולא שיקבלה באלוה. וכן העושה לה כבודות כגון חיבוק נישוק סך מלביש מנעיל, מה הוא דין איסורו. ודיני ביטולי עבודה זרה כיצד, והחילוק שבין עבודה זרה דישראל לעבודה זרה דגוי בענין ביטולה. ואיסורי הנאה של עבודה זרה עד היכן, והחילוק שבין תלוש הנעבד למחובר מעיקרו. ומאימתי היא נעשית עבודה זרה. ודין משמשי עבודה זרה, ואם ביטל היא מה יהא במשמשיה. ותקרובת שלה מה דינו. ועבודה זרה שהניחוה עובדיה, וההרחקה מעובדיה ביום עבודתה וסמוך לו. והדברים האסורים לנו למכור להם לעולם מפני חשש קלונה. והרחקת עיר שיש עבודה זרה בתוכה, ויתר רוב פרטיה, מבוארים במסכתא הבנויה על זה, והיא עבודה זרה.


ונוהגת בזכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן והעובר עליה ועבד עבודה זרה כדרך עבודתה, או שלא כדרך עבודתה בארבע עבודות שכתבנו, בעדים והתראה נסקל, ובשגגה, חייב להביא חטאת קבועה.


וזאת המצוה היא מכלל השבע מצוות שנצטוו כל בני העולם בכללן. אבל מכל מקום חילוקין יש בפרטים בין ישראל לשאר האומות, והכל מבואר שם בעבודה זרה. ומן החילוקין שבין ישראל לשאר האומות בענין המצוות המוטלות על הכל הוא, שישראל לא יתחייב לעולם בלא עדים והתראה, ושאר האומות אין צריכין התראה, לפי שאין חילוק בהן בין שוגג למזיד. וכן יתחייבו גם כן בהודאת פיהם. מה שאין כן בישראל שצריך עדים. ועוד יש חילוק אחר. כי האומות בעוברם על כל אחת ממצוותם יתחייבו לעולם מיתה, וזהו אמרם זכרונם לברכה סנהדרין דף נז ע"א) אזהרתן זו היא מיתתן, וישראל יתחייב פעמים קרבן, פעמים מלקות, פעמים מיתה, ופעמים אינו מתחייב בכל אלה אלא שהוא כעובר על מצות מלך ונשא עונו.

הזהיר מעבודה זרה בשיתוף

בכור שור שמות כ, ג:

"לא יהיה לך אלהים אחרים." שלא יאמר אדם אני אהיה עבד לך כאשר ציויתני וגם אלהים אחרים יעבוד שיהיו לו אדונים הרבה ומסייעים הרבה לכך נאמר לא יהיה לך כי אתה אינך צריך כי אם לו כי הבל וריק הם והבל וריק יעזורו.

שיתוף אלוהות יביא לקילקול מוסרי

חורב ג, יא-יב:

י"א: ועבודת אלילים רבים זאת, איננה רק משגה בלבד, איננה רק טעות ושקר בלבד, יען כי באופן הזה היתה הדעה הזאת רק טעות בשקול הדעת, רק דמיון כוזב, ואם כי מובן מאליו דמיון נאלח ונתעב, אבל לוא היתה כזאת, כי אז לא היה עוד העון הזה עון גדול מנשוא, בעוד יכלו לחשוב, כי עם המחשבה והעבודה הזאת עוד מעלת האדם, תום, יושר וצדק יוכלו עוד להשאר אתו;

אולם זאת לא זאת, כי אם רק תשתף שום דבר שבעולם להיות נלוה יחד עם ה׳, לצרפהו אליו להיות גם הוא אל בעיניך, כי אז מעלת האדם תשפל עד שאול תחתיה, תום וצדק כליל יחלפו, ובנין החיים הנוסד על טהרת המדות יהרס כשבר נובלים ולא ישאר כל זכר למו.

י״ב: אם ישתף אדם איזה יצור מבלעדי ה׳, להיות נלוה עמו בממשלתו, אז בהכרח ישפל האדם בחייו לרדת מטה מטה, בעוד, אם יחשוב האדם את היצורים, כי הגם עומדים ברשות עצמם וסרים רק למשמעת חפצם ורצונם, גם פורשים את ממשלתם על זולתם, למען יקלטו ויקבלו אל תוכם את הכל, להגדיל ולהרחיב את עצמם ולהתנשא עליהם, ובתור מולידים יתראו בפעולתם אתם, כי כל זה רק בגלל הנאתם, אם כן, האדם אשר יכבדם כבני אלים, בהכרח עליו לחשוב גם כן, כי הממשלה הבלתי מוגבלת, כי ההנאה והתענוג אינן תכונות בהמיות העומדות מתחת למעלת האדם, רק אלהיות הנה, העומדות ממעל לו, ובתור תכונות רמות כאלה יתחרה וישתדל גם הוא לקנות אותן ולהשיגן;

אמנם כן באופן הזה אם חוק האחדות הכללית נעלמה מהשקפתו על התבל, וכל הנמצא בעולם כלו יתפוצץ בעיניו להמון אלילים בודדים, אשר יעבדו רק את עצמם, האיש ההוא עד מהרה יחשוב וימנה גם את עצמו אל משפחת האלילים האלה, וגם בחיי עצמו, מבלי הכר עוד ומבלי שים לב על החוק הכללי השורר בכל, הלא הוא יפרוץ בנקל את גדר החוק ההוא; עד מהרה יסיר כל מתג ורסן ממנו, יגדל פרע, גם יתום לנוע בנאוה ובתאוה המכלות גו ונפש גם יחד — וגם בחיים החיצוניים, אם אך מבלעדי ה׳ או עמו תשתף למנת גורלך גם איזה רכוש או קנין או תצרף לו איזה איש או את עצמך, את כחך ועוצם ידך לממשלתו, או אז הנך תועה בדרך החיים, גם ישעך וחפצך יתפוצץ להמון מאויי לב אין מספר למו, ולעת הצורך בחפצך להבטיח לך את אל הדמיון שלך, עליך בהכרח לסוג אחור ולהתרחק מהכרת אל אמת ומציאותו תכלית הרחוק;

אז תסיר מעליך את שם תעודתך להיות נקרא בשם ״איש ישראל״ ״עבד ה׳ אל היחיד ומיוחד״, יען למען תוכל להשיג את הרכוש והקנין, למען תתאמץ להבטיח אותו בידך או לקנות לך חן וחסד האיש אשר בידו להעניק לך מטובו, גם תקוה להשיג ממנו את שתאמר חפצי־בו או למלאות ספקך וחשק חושך בך, הלא עליך לשכוח ולהסיח דעתך מרצון ה׳ ולהיות עבד נכנע או אליל יחד עם יתר היצורים, אחיך בבריאה ואשר תחשבם אתה לבני אלים, ומה השפלת אז, גם נסע יתרך בך לבלי דעת עוד, כי עליך להיות להם ״לאח״ וכמוהם ״בן ה׳״ אל יחיד ומיוחד ואיש ישראל.


קישורים:

מקורות נוספים:

שתפו ברשתות החברתיות

יש לכם מה להוסיף בנושא? נשמח שתשלחו אלינו

לא נמצאו מאמרים קשורים
דילוג לתוכן