מג. מצות יעוד של אמה העבריה

שמות כא:

ח אִם רָעָה בְּעֵינֵי אֲדֹנֶיהָ אֲשֶׁר לא [לוֹ] יְעָדָהּ וְהֶפְדָּהּ לְעַם נָכְרִי לֹא יִמְשֹׁל לְמָכְרָהּ בְּבִגְדוֹ בָהּ.

ט וְאִם לִבְנוֹ יִיעָדֶנָּה כְּמִשְׁפַּט הַבָּנוֹת יַעֲשֶׂה לָּהּ.

ספר המצוות לרמב"ם מצוות עשה רלג:

היא שצונו לישא אמה העבריה, אדוניה שקנה אותה או בנו. וזו היא מצות יעוד קודמת למצות פדיה, באמרו "אשר לא יעדה – והפדה". ודע שדין עבד עברי ודין אמה העבריה אינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ד' ממסכת קידושין.

למנוע העבדות בבנות ישראל

ספר החינוך:

ייעד אמה העבריה. כלומר שאותו ישראל שקנה אמה העבריה, שיישאנה לו לאישה או יתננה לבנו לאישה, שנאמר "אם רעה בעיני אדוניה אשר לו יעדה והפדה". ואמרו חז"ל "כאן רמז לך שמצווה בייעוד", ובפירוש אמרו חז"ל "מצוות ייעוד קודמת למצוות פדיה".

משורשי מצוה זו, שריחם האל על העניה הנמכרת ועל אביה שנצטרך למכרה, וציווה הקונה אותה לישא אותה לאישה ולעשותה גברת, כי אל חנון ורחום הוא. ואם אין הקונה חפץ בה לעצמו – שיישאנה לבנו, כי גם עם בן אדוניה תשמח ותגל, או שייגרע מפדיונה מכל מקום ויסייענה שתצא מעבדות, ולא שיגרום על כל פנים שתעמוד תחת ידו עד זמן המכר, גם אם ישרה בעיניו עבודתה הרבה. וכל זה מחסדי האל על ברואיו וממדותיו המעולות.

דיני המצווה כגון: עד מתי הבת נמכרת, ושאינה נמכרת על-ידי אדון, ואפילו עבר ומכרה – אין המכירה כלום, ושהאב יכול למכרה כמה פעמים, והדברים שהיא נקנית בהן, ושהיא יוצאת בהן לחירות, ובכמה יציאות היא יתירה על העבד, ודיני הבוגרת, וזמן האילונית, ויתר פרטיה – מבוארים בראשון של קידושין.

ונוהגת בזמן שהיובל נוהג דווקא. והעובר עליה ולא יעדה, לא לו ולא לבנו, ולא סייע בפדיונה – לא קיים מצוה זו. אבל אין לכופו, לפי הדומה, על קיום מצוה זו, שהרי כתוב שם בפירוש (שמות כא יא): "ואם שלוש אלה לא יעשה לה" מכלל שהתורה הניחה הדבר ברצונו. ומכל מקום, אם עשה כן קיים מצוה ועשה כראוי ותבוא עליו ברכה, ובנים טובים וכשרים ראויים לצאת מזיווגם.

מכירתה היא לשם נישואין

ר' אברהם בן הרמב"ם (שם):

זה מורה שעיקר קנינה צריך שיהיה לטעם [הייעוד היינו] הנשואין ואם אינה ראויה לכך בעיניו אז תצא לחירות או על ידי שיפדה אותה אביה אם השיגה ידו להחזיר את המחיר או את קצתו בגרעון הזמן שעבדה [מן הזמן] שנשאר עד היובל או עד הבאת סימנין וכיוצא בזה לפי מה שיתבאר בדין עבד עברי בפרשת הר סיני.


קישורים:

מקורות נוספים:

שתפו ברשתות החברתיות

יש לכם מה להוסיף בנושא? נשמח שתשלחו אלינו

לא נמצאו מאמרים קשורים
דילוג לתוכן